ru
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti
Pakalpojumi Par mums BUJ Kontakti

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija


1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Mājaslapa

SIA "EXTRA CREDIT", reģistrācijas Nr. 40103548796
Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija
+371 80205030
info@bino.lv
www.bino.lv


2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Patēriņa kredīts (Kredītlīnija)

Kredīta kopējā summa

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

1000 EUR - izsniegtā Kredītlīnijas summa


Kredītlīnijas limits (Kredītlīnijas līguma ietvaros Aizņēmējam pieejamā maksimālā Kredītlīnijas summa) ir 1000 EUR.

Kredīta izņemšanas noteikumi

Kā un kad jūs saņemsiet naudu

Kredīta devējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas piedāvātā Kredītlīnijas limita ietvaros, pamatojoties uz Aizņēmēja pieprasījumu un ņemot vērā Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas summu Aizņēmēja izvēlētajā Kredītlīnijas summas atmaksas termiņā. Piešķirto Kredītlīnijas summu Kredīta devējs pārskaita uz Aizņēmēja bankas kontu no 1 līdz 14 dienām.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

Izsniegtās kredītlīnijas summas atmaksas termiņš ir līdz 26.02.2022.


Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Iespējams Kredītlīnijas summas atmaksas termiņš ir no 40 dienām.

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jāveic divi maksājumi saskaņā ar maksājumu grafiku, kurš pievienots Kredītlīnijas līgumam.


Izsniegtā Kredītlīnijas summa un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksa jāatmaksā līdz 26.02.2022.

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā

Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam

1015.78 EUR, kas sastāv no:

1.Izsniegtā Kredītlīnijas summa: 1000 EUR

2.Izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksa: 0 EUR (100% atlaide Kredītlīnijas summas lietošanas komisijai 15.78)


3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

25.55% gadā

Gada procentu likme (GPL)

Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas.

GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

0%, kas aprēķināta izmantojot pieņēmumu, ka Aizņēmējs veiks atmaksu savlaicīgi un divos vienādos maksājumos, atbilstoši Kredītlīnijas līgumam pievienotajam maksājumu grafikam.


Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto
- apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
- cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPLNosacījumi, ar kuriem saskaņā minētās izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, drīkst mainīt

Neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmērs bez pušu papildus vienošanās var mainīties, ja mainās Kredītlīnijas summas valūtas un eiro apmaiņas kurss.

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā

Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē

Maksājumu kavējumu gadījumā papildus aprēķinās:

1) līgumsodu par katru maksājuma kavējuma dienu;

2) parāda atgūšanas izdevumi, kas radušies Kredīta devējam vai cesionāram;

3) parāda atgūšanas izdevumi, kas radušies parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam;

4) izdevumi, kas saistīti ar atgādinoša rakstura komunikāciju (vēstules, īsziņas, zvani, elektroniskā pasta vēstules un citi saskaņā ar Kredītlīnijas līguma noteikumiem).


4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

Pirmstermiņa atmaksa

Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Jā. Pirmstermiņa atmaksas gadījumā proporcionāli tiek samazināta izsniegtās Kredītlīnijas summas atmaksas komisija. Ja Aizņēmējs vēlas priekšlaicīgi atmaksāt Kredītlīnijas summu, Aizņēmējam jānosūta Kredīta devējam rakstisku paziņojumu pa pastu vai e-pastu 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

Datubāzes izmantošana

Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Savienības tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem

Jā.

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu

Jā.

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija

Šī informācija ir derīga no tās saņemšanas brīža līdz tās pašas dienas plkst.23:00.


5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā

5.1. Informācija par kredīta devēju

Kredīta devēja pārstāvis jūsu dzīvesvietas dalībvalstī

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Mājaslapa

SIA "EXTRA CREDIT"

Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija

80205030

info@bino.lv

www.bino.lv

Reģistrācija

Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40103548796

Attiecīgā uzraudzības iestāde

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu

Atteikuma tiesību izmantošana

Ja Aizņēmējs vēlas izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Kredītlīnijas līguma, Aizņēmējs drīkst to darīt 14 kalendāro dienu laikā no noslēgtā Kredītlīnijas līguma spēkā stāšanās dienas. Šāda gadījumā Aizņēmējam jānosūta Kredīta devējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Kredīta devēja juridisko adresi (Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija) vai arī uz Kredīta devēja elektroniskā pasta adresi (info@bino.lv).

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas

Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumi Nr.648 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

Civillikums

Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa

Kredītlīnijas līgumam piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Izmantotā valoda

Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā.
Ja piekrītat, mēs kreditēšanas līguma darbības laikā sazināsimies krievu valodā vai angļu valodā

5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu

Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība

Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārspustiesas strīda risinātājam: Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijai, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, tālrunis: 65452554, elektroniskā pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0