LV
LV
RU
Lai pilnvērtīgi izmantotu Bino.lv mājaslapas piedāvātās iespējas, atjauniniet izmantotās pārlūkprogrammas versiju vai uzinstalējiet Google Chrome.

KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMILīgumā lietotie termini:

Aizdevējs SIA “EXTRA CREDIT”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103548796, juridiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, Latvija, LV-1058.
Aizņēmējs Rīcībspējīga fiziska persona, kas norādīta Līguma Speciālajos noteikumos un ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis Līgumu, un kas atbilst šādiem nosacījumiem:
  • Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;
  • Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
  • Aizņēmējs Latvijas Republikas nodokļu maksātājs (rezidents);
  • Aizņēmējam ir atvērts konts kādā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem Aizņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties;
  • Aizņēmējs ir patiesā labuma guvējs;
  • Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.
Aizņēmēja Lietotāja konts Aizņēmēja personīgā lapa Mājaslapā, kas tiek izveidota pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājaslapā un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājaslapā.
Aizdevēja konts Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, Mājaslapā vai Rēķinā.
Aizņēmēja konts Norēķinu konts, kas uz Aizņēmēja vārda atvērts kādā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, no kura ir veikta Reģistrācijas maksājuma samaksa, un kas norādīts Lietotāja kontā. E-identifikācijas gadījumā par Aizņēmēja kontu tiek uzskatīts tas norēķinu konts, kuru Aizņēmējs pirms E-identifikācijas veikšanas ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā.
Mobilā telefona numurs Reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju.
E-pasta adrese Reģistrācijas laikā Mājaslapā norādītā vai pēc reģistrācijas mainītā e-pasta adrese, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju.
Atlaide Aizdevēja piemērota atlaide kādam no šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem/komisijām vai Kredītlīnijas summai, par kuru Aizdevējs paziņo Mājaslapā vai Lietotāja kontā, vai nosūtot paziņojumu uz Aizņēmēja e-pasta adresi.
Atmaksājamā summa Izmaksātā Kredītlīnijas summa un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas, ko Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
E-identifikācija Aizņēmēja identifikācija Mājaslapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājaslapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku, vai cits informācijas tehnoloģiju risinājums, kas nodrošina Aizņēmēja identifikāciju un kas ir pieejams Mājaslapā.
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu nr. 2008/48/EK apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa.
GPL (Gada procentu likme) Pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem, aprēķinātās Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas uz Līguma noslēgšanas brīdi. GPL tiek norādīta Līguma Speciālajos noteikumos. GPL tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pieņēmumiem.
Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai no kopēja Kredītlīnijas limita Kredītlīnijas summu veidā.
Kredītlīnijas limits Aizņēmējam piedāvātā kopējā pieejamā un piešķirtā naudas summa, kas norādīta Speciālajos noteikumos un kas tiek pa daļām izmaksāta Aizņēmējam Līguma darbības laikā, Aizņēmējam izpildot Līguma noteikumus.
Kredītlīnijas summa Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksāta naudas summa, kuru Aizņēmējs vēl nav atmaksājis Aizdevējam.
Kredītlīnijas summas atmaksas datums Termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu ir jāveic Kredītlīnijas summas atmaksas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksājums;
Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums Dokuments, ko Aizdevējs sagatavo pēc tam, kad apstiprināts Pieprasījums par Kredītlīnijas summas izsniegšanu un kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, Kredītlīnijas summas lietošanas komisija un Termiņš. To Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz E-pasta adresi pēc Kredītlīnijas summas izsniegšanas.
Kredītlīnijas summas lietošanas komisija Komisijas maksa, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par attiecīgās Kredītlīnijas summas izsniegšanu un lietošanu konkrētajā Termiņā, kuras apmērs tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā.
Kopējā atmaksājamā summa Uz Līguma noslēgšanas brīdi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem aprēķinātā summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas limita summa un visas izmaksas, tai skaitā Kredītlīnijas limita lietošanas komisija, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;
Līgums Šis Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem, un kura neatņemama sastāvdaļa ir Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums.
Mājas lapa Aizdevēja interneta Mājaslapa ar adresi www.bino.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas un kurā atrodas Aizņēmēja Lietotāja konts.
Pagarināšana Izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņa pagarināšana no 1 līdz 30 kalendārām dienām, skaitot pēc pēdējā (līdz Pagarināšanai noteiktā) Kredītlīnijas summas atmaksas datuma, par ko tiek samaksāta Pagarināšanas komisija .
Pagarināšanas komisija Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanas komisija, ko piedāvājis Aizdevējs un apstiprinājis Aizņēmējs, un kura norādīta Mājaslapā un Aizņēmēja Lietotāja kontā un ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai pagarinātu Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu.
Piemērojamie tiesību akti Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti
Pieņēmumi Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz, kas katru mēnesi pilnā apjomā tiek atmaksāts kopā ar komisiju un kas atkal nekavējoties tiek izmantots pilnā apjomā; divpadsmitā mēneša beigās izmantotais Kredītlīnijas limits tiek atmaksāts un vairs netiek izmantots.
Pieprasījums Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai.
Puse vai Puses Aizņēmējs un Aizdevējs katrs atsevišķi vai abi kopā.
Reģistrācijas maksājums Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 2.3.punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājaslapā. Šie noteikumi neattiecas Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā;
Rēķins Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas un citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksai.
Speciālie noteikumi Līguma speciālie noteikumi, kuros ietverta informācija par Aizņēmēju, Kredītlīnijas limita kopējo summu, GPL un Kopējo atmaksājamo summu.
Termiņš Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš, kuram iestājoties, Aizņēmējam ir pienākums veikt Kredītlīnijas summas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksu, kurš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā un Rēķinā par attiecīgās Kredītlīnijas summas izsniegšanu.
Trešā persona Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.
Vispārīgie noteikumi Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmējam reģistrācijas laikā Mājaslapā uz Aizņēmēja E-pasta adresi.


1. Līguma priekšmets

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Šī Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam tiek izsniegta Kredītlīnijas summa Līguma darbības laikā pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 3.5. punktā ietvertos nosacījumus.
1.3. Par Kredītlīnijas limita kopējo summu, GPL un Kopējo atmaksājamo summu Puses vienojas Speciālajos noteikumos.
1.4. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, Aizņēmējam veicot Reģistrācijas maksājuma pārskaitījumu vai veicot E-identifikāciju.
1.5. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
1.6. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros.
1.7. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējam ir pienākums veikt izmaiņas Lietotāja kontā un ievadīt tajā aktuālo informāciju. Aizdevējs neatbild par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta maiņu iepriekšējā teikumā noteiktajā kārtībā.

2. Aizņēmēja reģistrācija

2.1. Lai iniciētu šī Līguma noslēgšanu, Aizņēmējs reģistrējas Mājaslapā, aizpildot reģistrācijas formu un norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda:
2.1.1. personas identitātes noteikšanai un saziņai nepieciešamo informāciju,
2.1.2. paroli: Aizņēmēja izvēlētu ciparu un burtu kombināciju, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecinās savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja kontā, vai arī iesniedzot Pieprasījumu no Mobilā telefona numura, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai;
2.1.3. apliecina piekrišanu Aizdevēja tiesībām apstrādāt Aizņēmēja personas datus Kredītlīnijas limita piešķiršanas nolūkā, tiešā mārketinga mērķiem un citiem Līgumā paredzētajiem mērķiem.
2.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājaslapā bez pienākuma paskaidrot atteikuma iemeslu.
2.3. Reģistrācijas laikā pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz E-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus.
2.4. Pēc iepazīšanās ar Līguma noteikumiem, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma nosacījumiem, saprot tos un tiem piekrīt.
2.5. Lai pabeigtu reģistrāciju Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Reģistrācijas maksājumu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājaslapā.
2.6. Reģistrējoties Mājaslapā, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādvēstures datubāzēs vai datubāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.
2.7. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājaslapā un Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Mobilā telefona numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sazinātos ar Aizņēmēju.
2.8. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Reģistrācijas maksājums nav jāmaksā.
2.9. Reģistrācijas maksājums netiek atgriezts Aizņēmējam.
2.10. Pēc reģistrācijas maksājuma ieskaitīšanas Aizdevēja kontā un Aizņēmēja paroles ievadīšanas Mājaslapā, tiek aktivizēts Aizņēmēja Lietotāja konts.
2.11. Reģistrācijas maksājuma samaksa vai E-identifikācija Mājaslapā apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.
2.12. Ja reģistrācija nav veikta atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai, Aizdevējs drīkst jebkurā brīdī pārtraukt naudas līdzekļu izsniegšanu vai apturēt ar to saistītās darbības.
2.13. Aizņēmējs apliecina savu izpratni, ka veicot reģistrāciju Mājaslapā, kā arī lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, starp Pusēm tiek noslēgts distances līgums.
2.14. Pirmajā Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kas Aizņēmējam tiks nosūtīts pēc Līguma spēkā stāšanās, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.
2.15. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, bez pienākuma pamatot atteikumu. Ja atteikumu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, Kredīta devējs nekavējoties informē Aizņēmēju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi.
2.16. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.
2.17. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma divu nedēļu laikā nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Aizdevēja datubāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datubāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.
2.18. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 07:00 līdz 23:00. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiek izvietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts nākamajā tuvākajā iepriekšminētajā laika periodā.

3. Kredītlīnijas summas Pieprasījums un izsniegšana

3.1. Par Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru un Termiņu Puses vienojas atsevišķi pie katras Kredītlīnijas summas izsniegšanas, balstoties uz Aizņēmēja Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kas tiek nosūtīts uz Aizņēmēja E-pastu.
3.2. Pēc Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu vai nu (1) zvanot Aizdevējam (no jebkāda tālruņa numura, ne tikai no Mobilā telefona numura) uz Mājaslapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas, vai (2) aizpildot Pieprasījumu Mājaslapā Aizņēmēja Lietotāja kontā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, tai skaitā izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Termiņu.
3.3. Iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādvēstures datubāzēs vai datubāzēs kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju jeb spēju atmaksāt kredītu un Aizņēmēja ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.
3.4. Pabeidzot reģistrāciju Mājaslapā, kā arī iesniedzot Pieprasījumu Kredītlīnijas summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem, un tie atbilst Aizņēmēja gribai.
3.5. Lai reģistrētos Mājaslapā, noslēgtu Līgumu, kā arī pieprasītu Kredītlīnijas summu izsniegšanu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.5.1. Aizņēmējs ir rīcībspējīga fiziska persona;
3.5.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;
3.5.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā,
3.5.4. Aizņēmējs ir Latvijas Republikas nodokļu rezidents;
3.5.5. Aizņēmējs ir patiesā labuma guvējs;
3.5.6. Aizņēmējam ir atvērts konts kādā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem Aizņēmējs ir tiesīgs brīvi rīkoties;
3.5.7. Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.
3.6. Aizdevējs izvērtē Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājaslapā sniegto informāciju un veic Aizņēmēja maksātspējas jeb spējas atmaksāt kredītu un kredītvēstures izvērtējumu. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs pārbauda Aizņēmēja maksātspēju un kredītvēsturi savā datubāzē, kā arī Trešo personu datubāzēs.
Aizņēmēja spēja atmaksāt kredītu var tikt atkārtoti regulāri pārbaudīta un aktualizēta visā Līguma darbības laikā, tajā skaitā Trešo personu datubāzēs.
3.7. Pēc tam Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas līguma noslēgšanu, un Aizņēmējam uz E-pasta adresi tiek nosūtīti Līguma Vispārīgie un Speciālie noteikumi, kurus Aizņēmējs apstiprina, pabeidzot reģistrāciju (tas ir, pārskaitot Reģistrācijas maksājumu).
3.8. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu tikai pēc tam, kad Līgums ir stājies spēkā.
3.9. Aizdevējs pieņem lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu un informē par to Aizņēmēju tādā pašā veidā, kādā tika iesniegts Pieteikums:
3.9.1. Ja Pieprasījums tiek iesniegts, zvanot Aizdevējam uz Mājaslapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru, tad pēc šajā Līgumā noteikto pārbaužu un izvērtējumu veikšanas Aizdevējs pa telefonu informē Aizņēmēju par piedāvāto Kredītlīnijas summas apmēru, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru un Atmaksājamo summu. Lai saņemtu šādi piedāvāto Kredītlīnijas summu, Aizņēmējam pa telefonu jāapstiprina Aizdevēja izteikto piedāvājumu. Nekavējoties pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas, Aizdevējs pa telefonu paziņo Aizņēmējam par Kredītlīnijas summas piešķiršanu;
3.9.2. Ja Pieprasījums tiek iesniegts Mājaslapā caur Aizņēmēja Lietotāja kontu, tad pēc šajā Līgumā noteikto pārbaužu un izvērtējumu veikšanas Aizdevējs nosūta uz Aizņēmēja Lietotāja kontu informāciju par piedāvājumu, norādot Kredītlīnijas summas apmēru, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru un Atmaksājamo summu. Lai saņemtu šādi piedāvāto Kredītlīnijas summu, Aizņēmējam Lietotāja kontā jāapstiprina Aizdevēja izteikto piedāvājumu. Nekavējoties pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam lēmumu par Kredītlīnijas summas piešķiršanu.
3.10. Pamatojoties uz iepriekš norādītajā veidā apstiprinātu Aizņēmēja Pieprasījumu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu.
3.11. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.
3.12. Kredītlīnijas summas tiek izsniegtas tikai eiro (euro) valūtā.

4. Kredītlīnijas summas lietošanas komisija

4.1. Izsniegtajai Kredītlīnijas summai tiek piemērota Kredītlīnijas summas lietošanas komisija, izskatot aprēķinātos procentus naudas izteiksmē un nosakot to katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājaslapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai.
4.2. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, kā arī Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru tiek iekļauta Rēķinā un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja E-pastu.

5. Termiņš un Pagarināšanas komisija

5.1. Termiņš tiek noteikts tikai izsniegtajām Kredītlīnijas summām, katru reizi atsevišķi pie attiecīgas Kredītlīnijas summas izmaksas pieprasīšanas. Vienošanās par Termiņu notiek, Aizņēmējam iesniedzot Pieprasījumu un Aizdevējam to apstiprinot šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Termiņš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā un to sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis attiecīgo Kredītlīnijas summu.
5.3. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Pagarināšanu, pārskaitot Pagarināšanas komisijas maksājumu uz Aizdevēja kontu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „Kredītlīnijas summas nr. [norādīt rēķina numuru] termiņa pagarināšana”.
5.4. Pēc Pagarināšanas komisijas saņemšanas Aizdevējs:
5.4.1. nosūta Aizņēmējam paziņojumu īsziņas veidā par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu uz Mobilā telefona numuru vai
5.4.2. izvieto paziņojumu par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu vai pagarināšanas atteikumu Lietotāja kontā.
5.5. Ja Aizdevējs akceptējis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, Aizņēmēja veiktais maksājums tiek ieskaitīts Pagarināšanas maksā.
5.6. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu, bez pienākuma to pamatot. Ja Aizdevējs ir atteicis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, ienākošais maksājums tiek izlietots šajā Līgumā norādītajā kārtībā.
5.7. Veicot Pagarināšanas komisijas maksājumu, Aizņēmējs atkārtoti sniedz Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. punktā minētos apliecinājumus.
5.8. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji ierobežot Pagarināšanas reižu skaitu, pamatojoties uz Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu. Šādā gadījumā Aizdevējs automātiski izveido Aizņēmēja saistību atmaksas grafiku (turpmāk – Grafiks) uz termiņu, kas nav mazāks par diviem mēnešiem un nosūta to uz Aizņēmēja E-pastu. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam šāda Grafika ietvaros nepārsniegs Piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo apmēru.
5.9. Ja 5.8.punktā noteiktajā kārtībā tiek sagatavots Grafiks, tad Aizņēmējam ir pienākums savas saistības atmaksāt pa daļām, ne retāk kā reizi mēnesī, atbilstoši Grafikam.
5.10. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt atmaksāt savas saistības ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā. Šādā gadījumā pēc Pušu mutiskas vai rakstiskas vienošanās Aizdevējs sagatavo saistību izpildes atmaksas Grafiku, kurā tiek ietverta arī administrēšanas maksa par katru Grafika maksājumu, un saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi un administrēšanas maksas apmaksu pa tādām daļām un tādos termiņos, kādi norādīti Grafikā.
5.11. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā un nesagatavot Grafiku, bez pienākuma pamatot savu atteikumu.
5.12. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par Grafiku saskaņā ar šī Līguma 5.10.punktu, tad no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi tiek izmantoti šādā kārtībā - vispirms tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie Grafika maksājumi (kuru ietvaros vispirms tiek dzēsta kredītlīnijas lietošanas komisija), pēc tam tiek dzēsti nokavējuma procentus, un tikai tad - Kredītlīnijas summas, kā arī citi maksājumi, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu.
5.13. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas Grafiks atbilstoši 5.10. punktā noteiktajai kārtībai, Aizņēmējam ir tiesības mainīt Grafika atmaksas datumu uz šādiem noteikumiem:
5.13.1. Pārcelt kādas Grafikā norādītās summas atmaksas termiņu uz nākamo Grafikā norādīto maksājuma atmaksas termiņu. Šādā gadījumā Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam atlīdzību 1% apmērā no pārceltās Grafika summas par katru faktiski atlikto dienu;
5.13.2. visiem grafika maksājumiem. Šādā gadījumā Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6. Atlaides

6.1. Aizdevējs var laiku pa laikam piemērot Atlaides, samazinot jebkuras Kredītlīnijas summas pamatsummu vai Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, vai Pagarināšanas komisiju.
6.2. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas summas atmaksu vismaz 5 (piecas) dienas, tad piemērotā Atlaide zaudē spēku, un Aizdevējs par visu laika periodu no Kredītlīnijas summas izsniegšanas brīža piemēro Kredītlīnijas summai Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, kas norādīta Mājaslapā un Lietotāja kontā. Informācija par Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru tiek iekļauta Rēķinā un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja E-pastu.

7. Atteikuma tiesības un priekšlaicīgas atmaksāšanas tiesības

7.1. Aizņēmējam ir Piemērojamajos tiesību aktos noteiktās atteikuma tiesības. Ja Aizņēmējs vēlas tās izmantot un vienpusēji atkāpties no Līguma, Aizņēmējs drīkst to darīt 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.
7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs nosūta Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Lietotāja kontā norādīto Aizdevēja e-pasta adresi, vai arī uz Mājaslapā norādīto Aizdevēja e-pasta adresi.
7.3. Ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža, (ja Kredītlīnijas summas atmaksas termiņš ir mazāks par 30 dienām, tad līdz atmaksas termiņa dienai), atmaksāt Aizdevējam Atmaksājamo summu. Kredītlīnijas summas lietošanas komisija tiek aprēķināta par faktisko Kredītlīnijas limita lietošanas laiku.
7.4. Atkāpšanās no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam.
7.5. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi; Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu; Dokumenta nosaukums „iesniegums”; Paziņojumu par Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksu un atkāpšanos no Līguma; Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku; Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.
7.6. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt visu Kredītlīnijas summu vai daļu no tās pirms Termiņa. Šādā gadījumā proporcionāli tiek samazināta Kredītlīnijas summas atmaksas komisija.
7.7. Ja Aizņēmējs vēlas priekšlaicīgi atmaksāt Aizdevumu, Aizņēmējam jānosūta Aizdevējam rakstisku paziņojumu pa pastu vai e-pastu 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Pēc šī paziņojuma saņemšanas Aizdevējs nekavējoties sagatavo un nosūta Aizņēmējam rēķinu ar pārrēķināto Kredītlīnijas summas atmaksas komisiju.

8. Kredītlīnijas summas un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksa

8.1. Kredītlīnijas summas apmērs, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs un Termiņš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kā arī Aizdevēja izstādītajā Rēķinā. Aizdevējs savlaicīgi pirms Kredītlīnijas summas atmaksas datuma nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi (vienkāršā pasta sūtījuma veidā) vai E-pasta adresi vai Aizņēmēja Lietotāju kontu Mājaslapā.
8.2. Aktuālā, ar šo Līgumu saistītā informācija (neatmaksātā Kredītlīnijas summa, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas, Pagarināšanas maksa, blakus maksājumi) ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā.
8.3. Gadījumā, ja Aizņēmējam ir izsniegta atkārtota Kredītlīnijas summa iepriekšējās Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai un par kopējo summu tiek sagatavots aktualizēts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums.
8.4. Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un Rēķins ir derīgs bez paraksta.
8.5. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir tikai informatīvs raksturs un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādītajā veidā un termiņā.
8.6. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.
8.7. Līgumā noteiktos maksājumus jāveic eiro (euro) valūtā. Ja kāds maksājums tie veikts citā valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija atbilstoši tās kredītiestādes valūtas maiņas kursam uz pārskaitījuma veikšanas brīdi, uz kuras kontu tika pārskaitīts attiecīgais maksājums.
8.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru (Rēķina neesamības gadījumā jānorāda Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu).
8.9. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Tāpēc Aizdevējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Ja vēlāk maksājums tiek identificēts, tad aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.
8.10. No summām, ko Aizdevējs saņēmis no Aizņēmēja, vispirms tiek dzēsti nokavējuma procenti, tad nesamaksātā Kredītlīnijas lietošanas komisija, un tad - Kredītlīnijas summas, kā arī citi maksājumu, kas jāveic saskaņā ar Līgumu.

9. Izmaiņas Līgumā, Kredītlīnijas limitā un Kredītlīnijas summā

9.1. Līguma spēkā esamības laikā Aizdevējam ir tiesības palielināt vai pazemināt iepriekš Aizņēmējam noteikto Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, spēju atmaksāt kredītus, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, tai skaitā savlaicīgi atmaksāto Kredītlīnijas summu skaitu un kopējo summu. Šādā gadījumā Aizdevējs piedāvās Aizņēmējam jaunus Speciālos noteikumus, kuri stājas spēkā pēc tam, kad Aizņēmējs ir tos apstiprinājis šajā 9.punktā noteiktajā kārtībā.
9.2. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējs savu piedāvājumu grozījumiem Līguma Vispārīgajos un Speciālajos noteikumos nosūta uz Aizņēmēja E-pasta adresi, ievieto Lietotāja kontā un, ja Aizņēmējs to rakstveidā pieprasa, nosūta uz Aizņēmēja norādīto dzīvesvietas adresi. Aizņēmējam 30 dienu laikā jāpieņem vai jānoraida šo piedāvājumu, vai rakstveidā jāiesniedz savu pretpiedāvājumu, ko Aizdevējs var pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noraidīt, izdarot Lietotāja kontā elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem.
9.3. Aizdevējs individuāli informē Aizņēmēju par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.
9.4. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Speciālajos noteikumos, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Speciālie noteikumi. Ja Aizņēmējs neapstiprina tādas Aizdevēja piedāvātas izmaiņas Speciālajos noteikumos, kas pamatotas ar Aizņēmēja maksātspējā pasliktināšanos, tad Aizdevējs var izmantot Līguma 9.7., 10.5. un/ vai 12.3. punktā paredzētās tiesības.
9.5. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros, kas pieejama attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī, ievērojot sekojošo:
9.5.1. atkārtoti pieprasot Kredītlīnijas summu pieejamā Kredītlīnijas limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas Termiņš nedrīkst pārsniegt iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņu;
9.5.2. ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss pieejamais Kredītlīnijas limits, Aizņēmējs drīkst pieteikties uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tikai pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis pieejamo Kredītlīnijas limitu.
9.6. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nav piekritis Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem.
9.7. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt Aizņēmējam atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:
9.7.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 10.5. punktā minētajos gadījumos;
9.7.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;
9.7.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 9.5. punktā minētos nosacījumus;
9.7.4. Puses nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/vai Speciālajos noteikumos.
9.8. Ja Aizdevējs ir atteicis atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam 9.7.punktā noteiktajā kārtībā, tas neliedz Aizņēmējam tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja atteikuma pamatā.

10. Pušu atbildība

10.1. Aizņēmējam ir tiesības izlietot Kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem, tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts Piemērojamajos tiesību aktos vai starptautiskajos tiesību aktos.
10.2. Kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.
10.3. Aizņēmējs apņemas pienācīgi pildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji Piemērojamajiem tiesību aktiem vai šī Līguma noteikumiem.
10.4. Ja Aizņēmējs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Aizdevējam ir tiesības:
10.4.1. piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu šādā apmērā:

Termiņš (dienas) Nokavējuma procentu likme dienā
1 0.6486%
2 0.6486%
3 0.6486%
4 0.6486%
5 0.6486%
6 0.6486%
7 0.6486%
8 0.6111%
9 0.5819%
10 0.5586%
11 0.5395%
12 0.5236%
13 0.5101%
14 0.4986%
15 0.4853%
16 0.4736%
17 0.4633%
18 0.4542%
19 0.4460%
20 0.4386%
21 0.4319%
22 0.4259%
23 0.4203%
24 0.4153%
25 0.4106%
26 0.4063%
27 0.4023%
28 0.3986%
29 0.3952%
30 0.3919%
31 un vairāk dienas 0.3500%

10.4.2. uzsākt parāda atgūšanu ārpustiesas procesā un/vai tiesas procesā;
10.4.3. Aizņēmējs ir informēts, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 13.3.punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, ja iegūta Aizņēmēja iepriekšēja piekrišana.
10.5. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Kredītlīnijas summu un citu no Līguma izrietošo maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:
10.5.1. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;
10.5.2. Aizņēmējs ir pārkāpis Līguma Vispārīgo noteikumu 2.6., 2.7., 3.3., 3.4., 3.5. vai 11.2.punkta noteikumus;
10.5.3. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādvēstures datubāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas parāda atgūšanas darbības;
10.5.4. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
10.6. Ja Aizdevējs izmanto šī Līguma 10.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas.
10.7. Ja Aizdevējs ir nosūtījis Aizņēmējam parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par Līguma saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, 7.00 EUR apmērā par katru šādu vēstuli. Šāda maksa tiek piemērota arī gadījumā, kad Aizņēmējs Līgumā noteikta dokumenta saņemšanu pieprasa papīra formātā, nevis dokumentu saņemt uz Aizņēmēja E-pasta adresi elektroniski, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
10.8. Aizņēmējs var pieprasīt Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru. Aizdevējs sagatavos šādu informāciju ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar šādas izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, 7.00 EUR apmērā par katru šādu izziņu. Maksa par šādu dokumentu, kas pēc Aizņēmēja pieprasījuma ir sagatavota steidzamības kārtībā, t.i. kuras sagatavošanas termiņš ir līdz 3 darba dienām, ir 15.00 EUR.
10.9. Aizņēmējs var pieprasīt Aizdevējam sniegt rakstveida informāciju par saskaņā ar šo Līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts). Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam šādu izrakstu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar šādas izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, 7.00 EUR apmērā par katru šādu izziņu. Maksa par šādu dokumentu, kas pēc Aizņēmēja pieprasījuma ir sagatavota steidzamības kārtībā, t.i. kuras sagatavošanas termiņš ir līdz 3 darba dienām, ir 15.00 EUR.
10.10. Aizņēmējs var pieprasīt Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā. Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam izdevumus, kas saistīti ar dokumenta sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, 7.00 EUR apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Maksa par šādu dokumentu, kas pēc Aizņēmēja pieprasījuma ir sagatavota steidzamības kārtībā, t.i. kuras sagatavošanas termiņš ir līdz 3 darba dienām, ir 15.00 EUR.
10.11. Ja Aizņēmējs kavē šajā līgumā noteikto saistību izpildi, tad Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības:
10.11.1. Par katru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētās datubāzes pārbaudi Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam 5.00 EUR;
10.11.2. par katras Aizdevēja īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam 0.50 EUR;
10.11.3. par katra Aizdevēja zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam 0.50 EUR;
10.11.4. par katra Aizdevēja elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam 0.50 EUR.
10.12. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus Puses iepriekš nevarēja paredzēt un ietekmēt un kuras tām nevajadzēja paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas u.c.
10.13. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tā veikusi visas tās kontrolē esošās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
10.14. Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas nosūtīšanas dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
10.15. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt konta izrakstu ar Kredītlīnijas summas atmaksas tabulu uz Aizņēmēja E-pasta adresi Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājuma formā.

11. Konfidencialitāte

11.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.
11.2. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
11.3. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

12. Līguma termiņš un izbeigšana

12.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
12.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 7.punktā noteiktajā kārtībā.
12.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
12.3.1. Vispārīgo noteikumu 10.5. punktā minētajos gadījumos;
12.3.2. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Līguma Speciālajos noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;
12.4. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 12.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tai skaitā līgumsodus un nokavējuma procentus, ja tādi ir.
12.5. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 12.3. punktā paredzētajā kārtībā vismaz 2 mēnešus iepriekš jānosūta Aizņēmējam rakstveida paziņojumu, kurā norādīta atkāpšanās spēkā stāšanās diena, uz Aizņēmēja E-pastu un īsziņu uz Aizņēmēja Mobilā telefona numuru.

13. Personas datu apstrāde

13.1. Attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju Līguma noteikumu izpratnē ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas Aizdevēja Mājaslapā ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Reģistrācijas maksājuma pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa.
13.2. Aizņēmējs ir informēts, ka Līguma darbības laikā Aizdevējs apstrādās (ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs, atskaņos, u.c.) datus par Aizņēmēju (t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, adrese, e-pasta adrese, mobilā telefona numurs, nodarbinātības statuss, darba devēja nosaukums, darba telefona numurs, ikmēneša ienākumi, veiktie izejošie un saņemtie ienākošie zvani, kur dzirdama Aizņēmēja balss, informācija, kas raksturo Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, Mājaslapas lietošanai izmantotā interneta protokola (IP) adrese), Kredītlīnijas limitu, Kredītlīnijas summām un Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju (t.sk., aktīvajām saistībām (pašreiz spēkā esošajām), pienācīgi izpildītajām (vēsturiskajām) saistībām, kā arī par nepienācīgi pildītām saistībām (parādiem)), tai skaitā, bet ne tikai - pamatu, saistību apmēru, blakus prasījumiem, saistību termiņu, saistību rašanās datumu, ar mērķi:
13.2.1. patērētāja spējas atmaksāt kredītu (maksātspējas) izvērtēšana un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana;
13.2.2. personas klientu kredītvēstures datubāzes veidošana;
13.2.3. loteriju organizēšana.

13.3. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs Līguma 13.2. punktā minētos datus ir tiesīgs nodot Trešajām personām un saņemt no Trešajām personām, datubāzēm, uzskaites sistēmām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī apstrādāt Aizņēmēja personas datus:
13.3.1 Iedzīvotāju reģistrs;
13.3.2 Kredītu reģistrs;
13.3.3 Valsts ieņēmumu dienests;
13.3.4 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
13.3.5 Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija;
13.3.6 Latvijas Banka;
13.3.7 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
13.3.8 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests;
13.3.9 AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;
13.3.10 SIA “GELVORA”, reģistrācijas numurs 40103837691;
13.3.11 SIA „PAUS KONSULTS”, reģistrācijas numurs 40003352670;
13.3.12 SIA “JULIANUS INKASSO LATVIJA”, reģistrācijas numurs 40003717522;
13.3.13 Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003514990;
13.3.14 SIA “CREDITREFORM LATVIJA”, reģistrācijas numurs 40003255604;
13.3.15 AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;
13.3.16 AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas numurs 40103673493;
13.3.17 UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40103208983;
13.3.18 SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””, reģistrācijas numurs 40003428538;
13.3.19 SIA "Creditinfo Latvija", reģistrācijas numurs 40103239517;
13.3.20 AS “SEB banka”, reģistrācijas numurs 40003151743;
13.3.21 AS “Swedbank”, reģistrācijas numurs 40003074764;
13.3.22 SIA Monetizator, reģistrācijas numurs 40103744993;
13.3.23 SIA “FinTech”, reģistrācijas numurs 50203096361;
13.3.24 Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103749473;
13.3.25 AS “NORVIK BANKA”, reģistrācijas numurs 40003072918;
13.3.26 AS “Luminor Bank”, reģistrācijas numurs 40003024725;
13.3.27 AS “Citadele banka”, reģistrācijas numurs 40103303559;
13.3.28 AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs 40103947718;
13.3.29 Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, reģistrācijas numurs 40008155027);
13.3.30 SIA "Mintos Finance", reģistrācijas numurs 40203022549.
13.4. Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā.
13.5. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir pieteicies Kredītlīnijas summas piešķiršanai un tā nav izsniegta, pamatojoties uz negatīvu ierakstu par Aizņēmēja kredītvēsturi kādā no 13.3. punktā minētajām Trešo personu datubāzēm, vai Aizdevēja veiktu Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu novērtējumu (maksātspēju), Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 13.2. un 13.3. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un kredītvēsturi ar mērķi izpildīt Aizņēmēja pieprasījumu.
13.6. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja maksātspēju un sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, ja izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas summas izsniegšanas atteikuma iemesls, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja Mājaslapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu ar mērķi izpildīt Aizņēmēja pieprasījumu.
13.7. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu un/ vai izsniegt Kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju. Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta uz Lietotāja profilā reģistrēto E-pastu, vai arī izsniegta personiski, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku un vietu.
13.8. Aizdevējam ir tiesības veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi Preču un pakalpojumu loterijas likuma prasību izpildei saskaņā ar attiecīgās pakalpojumu loterijas noteikumiem, ja Aizņēmējs ir laimējis Aizdevēja pakalpojumu loterijā un šādu Aizņēmēja personas datu apstrādi nosaka Piemērojamie tiesību akti.
13.9. Aizdevējam, balstoties uz regulāru Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu, ir tiesības vienpusēji mainīt Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu.

14. Noslēguma nosacījumi

14.1. Aizdevējam ir tiesības cedēt savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajai personai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
14.2. Šis Līgums ir sagatavots un noslēgts latviešu valodā.
14.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu vai E-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Lietotāja kontā.
14.4. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
14.5. Aizņēmējs var piekrist saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto Mobilā telefona numuru, gan uz Aizņēmēja E-pasta adresi. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas, par to informējot Aizdevēju.

15. Uzraugošā iestāde un strīdu risināšana

15.1. Aizņēmēja uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā, LV-1010.
15.2. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.
15.3. Jebkurš Pušu strīds jārisina sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārspustiesas strīda risinātājam: biedrībai “Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, elektroniskā pasta adrese ombuds@lafpa.lv , www.lafpa.lv.
15.4. Puses ir tiesīgas iesniegt visus strīdus, kas izriet no Līguma, uzreiz iesniegt izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.