LV
LV
RU
Lai pilnvērtīgi izmantotu Bino.lv mājaslapas piedāvātās iespējas, atjauniniet izmantotās pārlūkprogrammas versiju vai uzinstalējiet Google Chrome.

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

  1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs

Adrese
Tālrunis*
E-pasts*
Mājaslapa*

SIA ONDO, Reģ.nr. 40103780706
Lielirbes iela 17a-10, Riga LV-1046
80909999
info@ondo.lv
www.ondo.lv

  1. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Kredītlīnijas līgums

Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

EUR 300.00 - izsniegtā Kredītlīnijas summa


Kredītlīnijas limits (Kredītlīnijas līguma ietvaros klientam piedāvātā maksimālā summa) ir EUR 425.

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu

Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam kredītlīnijas summas piedāvātā Kredītlīnijas limita ietvaros, pamatojoties uz Aizņēmēja pieprasījumu un ņemot vērā Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas summu Aizņēmēja izvēlētajā kredītlīnijas summas atmaksas termiņā. Piešķirto kredītlīnijas summu Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja bankas kontu ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

Izsniegtās kredītlīnijas summas atmaksas termiņš ir līdz 16.02.2017.


Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Iespējamie kredītlīnijas summas atmaksas termiņi ir no 1 līdz 30 dienām.

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi:


EUR 300.00 - izsniegtā Kredītlīnijas summa jāatmaksā līdz 16.02.2017;
EUR 0.00 (100% atlaide kredītlīnijas summas lietošanas komisijai 26.40 EUR) - kredītlīnijas summas lietošanas komisiju jāatmaksā līdz 16.02.2017.

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam

EUR 300.00 *

 

*Aprēķina piemērs:

1.Izsniegtā Kredītlīnijas summa: EUR 300.00

2.Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas maksa:           EUR 0.00 (100% atlaide kredītlīnijas summas lietošanas komisijai 26.40 EUR)

 

  1. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

0 % (kredīta piešķiršanas maksa, izteikta procentos) (bez 100% atlaides piemērošanas Aizņēmumu likme ir 107.07%)

Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

0 % * (bez 100% atlaides piemērošanas Gada procentu likme ir 179.00%)

*Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi:

Izsniegtā Kredītlīnijas summa: EUR 300.00
Kredītlīnijas summas lietošana komisijas maksa pēc 100% atlaides piemērošanas: EUR 0.00
Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš: 30 dienas
Reģistrācijas maksa (tikai 1. izsniegtajai kredītlīnijas summai): EUR 0.01

Atmaksa: kredītlīnijas summa tiek atmaksāta pilnībā un nekavējoties vienā maksājumā izsniegtās kredītlīnijas summas lietošanas termiņa beigās.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto
•apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
•cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL


Attiecīgās izmaksas

 

Nosacījumi, ar kuriem saskaņā minētās izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, drīkst mainīt (ja attiecināms)

Neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmērs bez pušu papildus vienošanās var mainīties, ja mainās Kredītlīnijas summas valūtas un eiro apmaiņas kurss.

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā
Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē

Saistību neizpildes gadījumā:
1) Nokavējuma procentus ne vairāk kā 0.65% apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais nokavējuma procentu apmērs nepārsniedz pamatsummu vairāk par 36% virs aizņēmuma likmes gadā;
2) Aizdevējs var uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu;
3) Aizdevējs var nododot prasījuma tiesības trešajām personām;
4) Aizdevējs var nodot informāciju par Aizņēmēja maksājuma saistību neizpildi vai to kavēšanu trešajām personām, negatīvi ietekmējot Aizņēmēja kredītvēsturi.

  1. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

 Jā

Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji


Ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa atmaksa, kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju (ja attiecināms)

Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt saņemto Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji pirms Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa notecējuma, ar proporcionāli samazinātu komisijas maksu iesniedzot Aizdevējam attiecīgu rakstisku (t.sk. e-pasta veidā) iesniegumu 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Saņemot paziņojumu par Aizņēmēja vēlmi atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms termiņa, Aizdevējs nekavējoties sagatavo un nosūta Aizņēmējam rēķinu Vispārējo noteikumu 7.2. un 7.3. punktos norādītajā kārtībā, norādot tajā attiecīgi pārrēķināto komisijas maksu. Aizņēmējam nav jāmaksā nekādi nokavējuma procenti vai citādi maksājumi par kredītlīnijas summas atmaksu pirms kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma.

Datu bāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem

Aizņēmējam ir tiesības nekavējoties un bez maksas saņemt informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāžu izmantošana, ja atteikumu piešķirt kredītlīniju vai izsniegt kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu

Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kredītlīnijas līgumu.

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija (ja attiecināms)

Šī informācija ir derīga no tās saņemšanas brīža līdz dienas beigām.

 

  1. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā

5.1. Informācija par kredīta devēju

 

Kredīta devēja pārstāvis jūsu dzīvesvietas dalībvalstī (ja attiecināms)

Adrese

Tālrunis*

E-pasts*

Fakss*

Interneta adrese*

*Šīs ziņas par kredīta devēju nav obligātas

SIA ONDO

 

Lielirbes iela 17a-10, Riga LV-1046

 

 

Reģistrācija (ja attiecināms)

Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40103780706

Attiecīgā uzraudzības iestāde
(ja attiecināms)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu

 

Atteikuma tiesību izmantošana
(ja attiecināms)

 

Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no kredītlīnijas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus un informāciju par kreditēšanas līgumu, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu (t.sk., e-pasta veidā). Paziņojumā jānorāda aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs. Ja aizņēmējs neizmanto atteikuma tiesības, uzskatāms, ka puses ir vienojušās par kredītlīnijas līguma noteikumiem un līguma darbības laiku.

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas

LR Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums

 

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

 

Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa
(ja attiecināms)

Kredītlīnijas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.

Izmantotā valoda (ja attiecināms)

Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā

5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu

 

Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība

Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties. Ja nav iespējams vienoties, tad jebkurai pusei ir tiesības vērsties ar pieteikumu civiltiesiskā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.